Privacy

Mister Cruise – Privacy reglement

Omdat uw privacy belangrijk is voor Mister Cruise, gaat hij als volgt te werk in het kader van uw privacy:

1. Mister Cruise vraagt het u expliciet als hij informatie wenst, waarmee u persoonlijk wordt geïdentificeerd (persoonsgegevens). Als u bijvoorbeeld als volger van Mister Cruise ingeschreven wilt worden, vraagt Mister Cruise u o.a. naar uw naam en e-mailadres. Hij gebruikt uw e-mailadres om uw identiteit vast te stellen, deze te te beschermen tegen misbruik en om contact met u te onderhouden. U kunt zich op ieder willekeurig moment kosteloos uit laten schrijven door een e-mail te sturen naar vraag@mistercruise.nl.

2. Mister Cruise kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie te sturen over Mister Cruise, of over andere diensten die verkrijgbaar zijn bij Mister Cruise en welke voor u interessant zouden kunnen zijn. Deze informatie zal u ofwel direct toegezonden worden door Mister Cruise óf namens Mister Cruise door geselecteerde derden. Mister Cruise kan uw e-mailadres ook gebruiken om u updates voor uw account toe te zenden.

3. Mister Cruise kan uw persoonsgegevens bekendmaken, als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, of als hij te goeder trouw meent dat zo’n handelwijze noodzakelijk is om (a) te voldoen aan wettelijke verordeningen of om mee te werken aan een juridisch proces dat tegen Mister Cruise of de site lijkt te worden aangespannen, (b) de rechten of het eigendom van Mister Cruise, de website of de gebruikers van de website te beschermen en te verdedigen, en (c) in noodsituaties op te treden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Mister Cruise, de website of de community te beschermen.

4. Mister Cruise zal naar beste kunnen de juiste organisatorische en technische maatregelen in acht nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of verlies, wijziging, onbevoegde bekendmaking of toegang, met name daar waar het voor de gegevensverwerking nodig is de gegevens via een netwerk te zenden, en tegen alle andere denkbare onwettige vormen van verwerking.

5. Om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voor uw inschrijving als lid correct en up-to-date zijn, kunt u op elk moment uw klantgegevens inzien en bijwerken. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar vraag@mistercruise.nl.
Als u op welk moment dan ook meent dat Mister Cruise zich niet aan de hiervoor aangegeven principes gehouden heeft, stelt u Mister Cruise daarvan dan op de hoogte via e-mail via vraag@mistercruise.nl. Mister Cruise zal vervolgens, voor zover dat in alle redelijkheid van hem kan worden verwacht, alles in het werk stellen om het probleem onmiddellijk te verhelpen.

BEPERKING TOT PERSOONLIJK, NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK
Deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de bezoeker. U mag geen informatie, software of diensten die via deze website verkregen zijn, wijzigen,
kopiëren, verspreiden, versturen, presenteren, reproduceren, of ergens anders publiceren, al dan niet tegen betaling. Bovendien mag u de website of een onderdeel van de website pagina’s niet bezoeken of beschikbaar maken via automatische middelen, zoals met behulp van “scripts” om systematisch informatie op te halen of te kopiëren of om de inhoud van de website functioneel via links te koppelen aan een andere website.

COPYRIGHT MISTER CRUISE
Voor de gehele website en haar inhoudt geldt: copyright 2015 Mister Cruise.
Mistercruise.nl en Vraag het Mister Cruise en het logo/beeldmerk zijn allen handelsmerken van Mister Cruise.

NIET AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING
De informatie, producten en diensten die op deze website worden aangeboden kunnen onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Er worden frequent wijzigingen aangebracht aan de informatie. Mister Cruise en/of zijn leveranciers kunnen op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen op deze website aanbrengen. Mister Cruise en/of zijn leveranciers doen geen bindende uitspraken over de juistheid van de informatie, producten of diensten die worden aangeboden. Mister Cruise zal in redelijkheid en billijkheid zijn zorg en ervaring aanwenden om de diensten die op deze website worden aangeboden, uit te voeren. Mister Cruise en/of zijn leveranciers ontkennen hierbij alle garanties, bepalingen en voorwaarden ten aanzien van deze informatie en diensten, waaronder alle geïmpliceerde garanties en voorwaarden van verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek doel, eigendomsrecht en niet overtreding. In geen geval zal Mister Cruise en/of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, bijkomende of gevolgschade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de website of met vertraging of onmogelijkheid om dewebsite te gebruiken, of voor enige informatie, producten of diensten die via de website zijn verkregen of op welke wijze dan ook voortvloeien uit het gebruik deze website (waaronder, maar niet uitsluitend, het verlies van gebruik, gegevens, winst, besparing, kansen of mogelijkheden), hetzij op basis van contract, benadeling, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Mister Cruise of een van zijn leveranciers op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke schade. Behalve waar het gaat om aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel waarvoor geen beperking geldt. Mister Cruise en/of zijn respectieve leveranciers zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies dat direct het gevolg is van het gebruik van deze website, hetzij op basis van contract, benadeling, strikte aansprakelijkheid of anderszins, voor een bedrag dat hoger is dan de totale waarde van de uitgevoerde transactie waarbij de claim ontstaat voor enige gebeurtenis of reeks van verbonden gebeurtenissen. Dit heeft geen invloed op uw rechten als consument.

GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK
Als een voorwaarde voor gebruik door u van deze website, garandeert u Mister Cruise dat u de website niet gebruikt voor een doel dat onwettig is of dat wordt verboden door deze bepalingen, voorwaarden en verklaringen.

LINKS NAAR ANDERE (DERDEN) SITES
Deze website bevat in sommige gevallen ook links naar websites die door andere (derden) partijen worden beheerd. Dergelijk links zijn alleen als verwijzing voor u opgenomen. Mister Cruise heeft geen controle over betreffende websites en is derhalve dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. De opname van links naar genoemde websites door Mister Cruise impliceert geenszins goedkeuring van het materiaal op dezewebsites of binding met de beheerders.

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEFORUMS
Als deze website forums, chatrooms, of andere bericht- /communicatiefaciliteiten (samengevat onder de noemer “communicatieforums”) bevat, stemt u ermee in dat u deze forums alleen zult gebruiken voor het verzenden en ontvangen van berichten en materiaal die in het ‘normale’ maatschappelijke verkeer gepast zijn en verband houden met het specifieke forum. U stemt er bijvoorbeeld mee in dat u bij gebruikmaking van een forum niet:

De wettelijke rechten (zoals rechten van privacy/openbaarheid) van anderen schendt, bijvoorbeeld door anderen in diskrediet te brengen, te misbruiken, aan te vallen,
te stalken of te bedreigen.
Lasterlijk, benadelend, obsceen, ongepast of onwettig materiaal of informatie publiceert, verstuurt, distribueert of verspreidt.
Bestanden uploadt, die software of ander materiaal bevat welke wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten (of rechten op het gebied van privacy/openbaarheid), tenzij u de rechten hiervoor bezit of beheert of hiervoor noodzakelijke toestemming verkregen hebt. Bestanden uploadt, die virussen, corrupte bestanden of enige andere software of programma’s bevat die het werking van andermans computer schade kunnen berokkenen.
Auteursrechten, wettelijke verklaringen of eigendomsaanduidingen of merknamen in een bestand dat wordt geüpload verwijdert.
Onjuist aangeeft wat de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat wordt geüpload is.
Reclame maakt of ter verkoop aanbiedt van goederen of diensten of het beheren of versturen van onderzoeksrapporten, prijsvragen of andere communicatie.
Een bestand downloadt dat wordt gepost door een andere gebruiker van het forum en waarvan u weet of redelijkerwijs kan weten dat dat niet op een dergelijke wijze legaal kan worden verspreid.

U erkent hierbij dat alle forums openbare en geen particuliere communicatiemiddelen zijn. Bovendien erkent u dat berichten niet worden goedgekeurd door Mister Cruise en dat van deze communicatie niet mag worden verwacht dat die door Mister Cruise wordt beoordeeld, gescreend of goedgekeurd.
Mister Cruise behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving of opgave van redenen de inhoud van de forums die van gebruikers afkomstig is, zoals posts of berichten op bulletin boards te verwijderen. Mister Cruise behoudt zich het recht voor gebruikers naar eigen goeddunken de toegang tot deze website of een deel ervan zonder voorafgaande kennisgeving te ontzeggen en behoudt zich het recht voor het gebruik van het forum te monitoren. Overtreders zullen worden vervolgd.

WIJZIGING VAN BOVENSTAANDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN
Mister Cruise behoudt zich het recht voor de bepalingen, voorwaarden en verklaringen waaronder deze website wordt aangeboden, te wijzigen.

FacebookTwitterEmailDelen